Historia

Lövsättra är beläget i sydostligaste delen av Vallentuna socken.
Lövsättra har tillhört Täby socken och Danderyds skeppslag.
Ägorna är väl samlade med inägorna centralt och utmarken i väster och norr.

Namnet är en sammansättning av förleden löv- och efterleden -sättra. Sättra betyder skog.

Lövsättra utgjorde under historisk tid en by med två gårdar.
Skattegårdar om vardera 12 öresland, sammanlagt 3 markland.
Lövsättra karterades första gången storskaligt år 1637 (A9:18-19).
Det årliga utsädet var då 10 ¾ tunnor och ängsskörden var 36 lass.

Lövsättra genomgick storskifte år 1806 (A112-21:3).
Gården framställs som en herrgårdsanläggning med kringbyggda ekonomibyggnader,
en strikt organiserad parkanläggning bland annat med damm och körsbärsskog.
På gården fanns ett tröskvärk och på gårdsplanen en brunn.

Av konceptkartan till det äldre ekonomiska kartverket från sekelskiftet 1900 framgår att Lövsättra fortfarande var säteri och bestod av en gård.
På ägorna fanns sex övriga bebyggda lägenheter. Arealen åker uppgick till 108,8 hektar och det fanns fortfarande 16,2 hektar naturlig äng kvar på ägorna.